کارگر
hamkar.jpg

استخدام کارمند سوپرمارکت

به يك نفركارمند كاردرمغازه نيازمنديم

شماره تماس٠٩١٤١١٤٥٤٠٧

تلفن: ٠٩١٤١١٤٥٤٠٧

تاریخ انتشار: 1398/02/23

کد آگهی: 2271

صفحه اصلی