اطلاعیه
MISHOLABAN.jpg

پنیر گوسفندی میشو لبن

پنیر گوسفندی میشو لبن در بسته بندی۲

۱۰۰-۲۰۰-۴۰۰-۸۰۰ گرم در ۴ نوع کم چرب بهاره - سوپر گلد پر چرب - پرو بیوتیک باکیفیتی بی نظیر

تلفن سفارشات

۰۹۱۲۶۷۱۷۶۱۶ اکبری

۰۹۱۲۱۰۶۹۲۲۸کرباسی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۶۹۲۲۸

تاریخ انتشار: 1397/10/17

کد آگهی: 248

صفحه اصلی